Jak w przypadku śmierci, powstaje pytanie, czy u pierwotniaków nie powinno się przypuścić czegoś więcej niż to, co da się zaobserwować, i czy wolno nam zakładać, że siły i procesy, […]

Jako dotkliwe zakłócenie biegu naszych myśli od­czuwamy to, że nie możemy wykazać, iż charakter przymusu po­wtarzania ma także właśnie popęd seksualny, który przede wszystkim naprowadził nas na ślad popędów śmierci. […]

Jeśli wolno przyjąć założenie, to tym samym zostałby speł­niony postulat, by wskazać przykład — przesuniętego zresztą — po­pędu śmierci. Tyle, że owo ujęcie dalekie jest od wszelkiej poglądowości i sprawia […]

Dawno stwierdzono istnienie sadystycznej komponenty popędu seksualnego, jak wiemy, może się ona usamodzielnić i jako perwersja owładnąć całością dążeń seksualnych człowieka. Występuje ona także w jednej z „organizacji pregenitalnych” — […]

Teoria libido sformułowana przez Junga jest natomiast monistyczna, to, że jedyną siłę popędu, jaką uznawał, określił terminem libido, musiało narobić zamieszania, ale nie powinno to mieć wpływu na nasze dalsze […]

Tym bardziej musimy teraz podkreślić libidinalny charakter popę­dów samozachowawczych, ponieważ ryzykujemy dalszy krok, by w popędach seksualnych rozpoznać podtrzymującego wszystko erosa i wywieść narcystyczne libido ego z tej części libido, […]

Wielki krok zrobiono wtedy, kiedy psychoanaliza mogła się przybliżyć do psychologicznego ego, które początkowo znane jej było jedynie jako instancja tłumiąca, cenzurująca i zdolna do budowy urządzeń ochronnych, takich jak […]

W tym miejscu znajdujemy powód, by dokonać przeglądu powol­nego rozwoju naszej teorii libido. Analiza nerwic przeniesieniowych doprowadziła nas zrazu do uznania przeciwieństwa między „popędami seksualnymi”, skierowanymi na obiekt, a innymi […]

Według powszech­nego poglądu połączenie wielu komórek w jeden żyjący związek, wielokomórkowość organizmów, jest środkiem przedłużenia życia. Jedna komórka pomaga podtrzymać życie innej, i państwo komórek może żyć dalej, nawet jeśli […]